เห็นหัวข้อนี้คงสงสัยว่า ที่แนะนำให้ฝึกสมาธิโดยบริกรรมภาวนาว่า พุทโธ พุทโธ พุทโธ ติดต่อกันไปเรื่อยๆ แล้วทำไมคราวนี้จึงบอกว่าบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นศัตรูของสมาธิ และไม่ใช่เฉพาะคำว่าพุทโธคำนี้คำเดียวเท่านั้นด้วย ทุกคำที่ใช้บริกรรมล้วนเป็นศัตรูของสมาธิกันทั้งนั้น

สมาธิฝึกเพื่อทำให้จิตตั้งมั่น จิตจะตั้งมั่นได้ต่อเมื่อทำให้จิตปราศจากสิ่งที่แทรกเข้ามารบกวน การตั้งจิตมั่นอยู่กับการบริกรรมภาวนาแม้เป็นสิ่งสุดท้ายสิ่งเดียวที่เลือกให้จิตรู้อยู่ก็ตาม แต่ย่อมเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถใช้จิตรับรู้สิ่งอื่นๆได้อีก ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจึงต้องละคำบริกรรมเพื่อปล่อยให้จิตสงบตั้งมั่นอยู่กับจิตของมันเอง หรือกำหนดจิตรู้ไว้กับสภาวะที่สงบละเอียดมากขึ้นกว่าเดิม

การบริกรรมภาวนาเป็นเพียงน้องของศัตรูตัวจริงของสมาธิ ศัตรูนอกจากนี้ยังมีปีติและนิมิตที่ถือว่าเป็นน้องๆของศัตรูเช่นกัน เพราะทำให้ไม่สามารถข้ามสู่ตัวจิตที่ละเอียดขึ้น และถ้าไม่รู้เท่าทัน ผู้ฝึกอาจนึกเข้าใจว่าตนบรรลุธรรมแล้วก็ได้

ศัตรูตัวจริงของสมาธิ ซึ่งต้องหาอุบายจัดการให้ได้เรียกว่า นิวรณ์ มีอยู่ 5 อย่าง ได้แก่ ความพอใจรักใคร่ในวัตถุกาม ความพยาบาทคิดปองร้าย ความง่วงเกียจคร้านหดหู่ ความคิดฟุ้งซ่านรำคาญใจ และความลังเลสงสัย

  1. ความพอใจรักใคร่ในวัตถุกาม ให้แก้ด้วยการพิจารณาให้เห็นเป็นของไม่เที่ยง ให้เห็นเป็นอสุภซากศพ แยกแยะให้เห็นเป็นเพียงธาตุดินน้ำไฟลมมาประกอบกันอยู่ชั่วคราวเท่านั้น
  2. ความพยาบาทคิดปองร้าย ให้แก้ด้วยการพิจารณาพรหมวิหารสี่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา พยายามคบหาแต่คนที่มีศีลธรรม พูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์สบายใจ และพยายามเพ่งโทษของตัวเอง ให้คิดหาทางแก้ที่ตัวเอง
  3. ความง่วงเกียจคร้านหดหู่ ให้แก้ด้วยการควบคุมอาหาร อย่าทานให้มากนัก หาสถานที่ฝึกที่เหมาะสม ถ้าฝึกก่อนนอนไม่ได้ ให้ฝึกยามเช้าหลังจากที่ได้นอนหลับพักผ่อนหย่อนใจแล้ว ถ้านั่งแล้วหลับ ให้เดินจงกรม
  4. ความคิดฟุ้งซ่านรำคาญใจ ให้แก้ด้วยการหมั่นคิดพิจารณาตามเหตุตามผล
  5. ความลังเลสงสัย ให้แก้ด้วยการหมั่นศึกษาเล่าเรียนและหมั่นสอบถามครูบาอาจารย์หรือผู้ชำนาญไว้เสมอ และพยายามปฏิบัติจนเป็นผู้ชำนาญ

ในการเริ่มฝึกสมาธิทุกครั้ง หลังจากสวดมนต์ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ว ขอให้สวดรับศีลห้าและพิจารณาพรหมวิหารสี่ เพื่อเป็นการกำจัดศัตรูของสมาธินั่นเอง

รักษาศีลและรักษาใจให้รู้จักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไว้เสมอ พอหลับตาและสวดมนต์คิดถึงทานและศีลที่ตนได้ทำมาตลอดแล้ว ใจจะเอิบอิ่มขึ้น ช่วยให้พร้อมที่จะทำสมาธิต่อไปได้ง่ายขึ้น

Go to top