NavangAnalysis

นวางค์จักร เป็นการแบ่งท้องฟ้าตามแนวเส้นทางการหมุนตัวของโลกออกเป็น 9 ส่วนๆละ 40 องศา (360/9 = 40) จากนั้นนำท้องฟ้าทั้ง 9 ส่วนมาวางทับกัน เพื่อดูตำแหน่งดาวว่าอยู่ตรงไหนบ้าง ดาวอะไรบ้างที่มีตำแหน่งตรงกันทับกัน แต่แทนที่จะดูในช่องแคบๆในมุม 40 องศาก็จะขยายแผ่นฟ้าจากเดิม 40 องศานั้นให้ขยายคลี่ออกเป็น 360 องศาตามเดิม

วิธีการนี้ช่วยวิเคราะห์ตำแหน่งดาวที่ทำมุม 120 องศาหรือตรีโกณแก่กันในดวงชะตาเดิมได้ชัดเจนขึ้น ดาวในราศีจักรที่อยู่ในราศีธาตุเดียวกัน พอจับมาวางในนวางค์จักรจะพบว่าตกอยู่ในนวางค์ช่องเดียวกัน

ส่วนดาวที่ทำมุม 0, 90, 180, 270 องศากับต้นราศีเมษ 0 องศาในราศีจักร เมื่อมาวางในตำแหน่งนวางค์แล้วยังคงอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับในราศีจักร จะเห็นตำแหน่งดาวยังคงอยู่ที่เดิม

การใช้ตำแหน่งนวางค์เป็นวิธีการที่ใช้แทนการลากเส้นเชื่อมตำแหน่งดาวขวางไปขวางมาตามแบบตะวันตกที่ใช้กัน ซึ่งถ้าลากเชื่อมตำแหน่งดาวที่ทำมุม 120 องศาต่อกันจะเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า หรือเป็นเส้นที่ขวางระหว่าง 4 ราศี

NavangNote2

ดาวจากราศีจักร ธาตุเดียวกัน มาอยู่ในนวางค์เดียวกัน

แสดงว่าเดิมในราศีจักรทำมุม 120 องศาต่อกันสนิท

 

NavangNote1

3Harmonic

3 Harmonic

7Harmonic

7 Harmonic

9Harmonic

9 Harmonic

Go to top