previous arrow
next arrow

Welcome to XLSiam Signature.

ขอต้อนรับสู่บันทึกของชาวสยาม XLSiam Signature.

ขอแนะนำ

 
ยาใจ   Excel Expert Training

      

ให้นั่งคุกเข่าประนมมือด้วยความตั้งใจ นอบน้อมถึงพระรัตนตรัย

อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ภควา พุทธัง ภควันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภควตา ธัมโม ธัมมัง นมัสสามิ (กราบ)

สุปฏิปันโน ภควโต สาวกสังโฆ สังฆัง นมามิ (กราบ)

 

กล่าวคำนอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

 

ปฏิญาณตนถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตน

พุทธัง สรณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ

สังฆัง  สรณัง คัจฉามิ

 

ทุติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง  สรณัง คัจฉามิ

 

ตติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ

ตติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ

ตติยัมปิ สังฆัง  สรณัง คัจฉามิ

 

ขอพระไตรสรณคมณ์เป็นที่พึ่ง ที่ระลึกนับถือ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าชีวิตของข้าพเจ้า

พุทธัง ชีวิตัง ยาวนิพพานัง สรณัง คัจฉามิ

ธัมมัง ชีวิตัง ยาวนิพพานัง สรณัง คัจฉามิ

สังฆัง ชีวิตัง ยาวนิพพานัง สรณัง คัจฉามิ

 

กล่าวคำสมาทานศีล ๕ ศีล ๘ ตามภูมิของตนที่ตนสามารถจะรักษาได้

อิมานิ ปัญจะ/อัฏฐะ สิกขาปทานิ สมาทิยามิ

อิมานิ ปัญจะ/อัฏฐะ สิกขาปทานิ สมาทิยามิ

อิมานิ ปัญจะ/อัฏฐะ สิกขาปทานิ สมาทิยามิ

 

ที่นี่เป็นเสมือนห้องสมุดที่เก็บเรื่องราวที่น่าสนใจเอาไว้

เรื่องดีๆก็ควรทำตาม เรื่องไม่ดีก็อย่าเอาเยี่ยงอย่าง
คุณภาพชีวิตและสังคมของเราจะได้น่าอยู่ขึ้น

Go to top