"ถ้าหาคนมี ศีลเสมอกันหรือสูงกว่า
เดินไปด้วยกันไม่ได้
:
พระพุทธองค์ทรงให้เลือก
... "" เดินไปคนเดียว ""....
:
เพราะเลือกคบคนอย่างไร
เราก็จะเป็นอย่างนั้น ....
:
ถ้าคบคนพาล .. คนโกง .. หลงกามคุณ
ถ้าสติเราไม่พอ ..........
:
อีกไม่นานเราก็จะซึมซับ
สิ่งเหล่านั้น ได้โดยไม่รู้ตัว
:
คนฉลาดใช้ชีวิต ..
จึงเลือกคบ ... กัลยา ณ. มิตร
:
ถ้าไม่มีคนที่มี "" ศีลธรรม "" ... รอบตัวเลย
จงเลือกเดินคนเดียว
และมี ..."" สติ ""...เป็นเพื่อน

Go to top