27  Preview ขั้นตอนการสร้างจนกลายเป็น Dashboards

นำเสนอขั้นตอนการสร้าง Dashboards เพื่อให้ทราบลำดับการสร้างในภาพรวม ซึ่งในแฟ้มตัวอย่างได้อธิบายไว้เป็นลำดับ โดยสรุปดังนี้

  1. จัดเตรียมตารางฐานข้อมูลที่จะนำมาสร้างตาราง Pivot
  2. คลิกลงไปในตารางฐานข้อมูลเซลล์ใดก็ได้แล้วสั่ง Insert > Pivot Table จะพบว่า Excel เลือกพื้นที่ตารางทั้งหมดให้เอง (ถ้าตั้งชื่อ Range Name ให้ตั้งชื่อพื้นที่รวมทั้งหัวตารางด้วย เมื่อต้องการนำชื่อ Range Name มาสใช้ให้กดปุ่ม F3)
  3. ลาก field มาใส่ตามต้องการในหัวตารางด้านบน ด้านข้าง และดึง field ตัวเลขมาใส่ในช่อง value
  4. ตั้งชื่อตาราง Pivot Table ให้สื่อถึงความหมาย
  5. สร้าง Pivot Chart
  6. แทนที่จะสร้าง Pivot Table และ Pivot Chart โดยทำซ้ำตามข้อ 2-5 ให้ copy sheet ที่ทำไว้ไปเป็นชีทใหม่แล้วปรับ field ใหม่ตามต้องการ
  7. สร้างชีท Dashboards แล้ว copy รูปกราฟจากแต่ละชีทที่ทำไว้มาวางรวมกัน
  8. สร้าง Slicer เพื่อควบคุมแต่ละกราฟ
  9. Connect ทุก slicer เข้าด้วยกันเพื่อทำให้ควบคุมการแสดงผลบนกราฟไปพร้อมกัน
Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top