10 เส้นพยากรณ์แนวโน้ม Trend Line

ไม่ควรใช้ตัวเลขปีค.ศ.เพื่อนำไปใช้หาสมการ Y = aX + b เพราะตัวเลขปีจะทำให้สมการไม่สื่อความหมายตรงกับความเป็นจริง

FREE Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top