25 วิธีใช้ Combo Box ผสมบนกราฟ

Combo Box จะลิงก์ข้อมูลที่อยู่ตามแนวตั้งเท่านั้น ต่างจากการใช้ Validation แบบ List ซึ่งลิงก์ข้อมูลได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

ผลที่ได้จาก Combo Box จะได้เลขที่ลำดับของค่าที่คลิกเลือก 

Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top