29 วิธีเลือกแสดงเส้นกราฟเพื่อให้เห็นเด่นชัด

เมื่อทำให้มีตัวเลขที่ลิงก์ค่าที่แท้จริงมากำกับแต่ละจุดบนเส้นกราฟแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะแสดงตัวเลขบนแกนตั้งอีกต่อไป ทำให้เราสามารถปรับเส้นกราฟให้ใช้ตัวเลขอื่นที่ต่างไปจากเดิมทำให้เส้นกราฟแสดงห่างจากเส้นอื่น 

Online Excel Expert Training @ XLSiam
Scroll to Top